Hướng dẫn làm đề cương luận văn thạc sĩ kế toán hay nhất

Đinh Hà Uyên Thư 22/01/2021 Kế toán - Kiểm toán
 • Hướng dẫn làm đề cương luận văn thạc sĩ kế toán hay nhất
  0/5 (0 đánh giá ) 0 bình luận

Đề cương luận văn thạc sĩ kế toán hay và có nội dung sâu sắc, trọng tâm vào vấn đề chính là thành công bước đầu trong quá trình làm luận văn của bạn. Vậy một đề cương luận văn thạc sĩ kế toán gồm những nội dung gì? Cần trình bày như thế nào? Những đề tài nào hay được sử dụng nhất? Những lưu ý nào trong quá trình làm luận văn? Với những chia sẻ dưới đây, Tải Luận Văn sẽ giới thiệu đến bạn nhé.

 

 

1. Một vài lưu ý khi làm đề cương luận văn thạc sĩ kế toán

Đề cương luận văn được xem như là xương sống của mỗi bài luận, thể hiện tổng quát những nội dung nào cần thể hiện trong bài. Để một bài luận có được sự logic, khoa học, và nội dung súc tích thì đề cương cần thể hiện rõ được điều này qua các danh mục, các chương.

Không khác nhiều các bài luận văn thạc sĩ khác, đề cương luận văn thạc sĩ kế toán cũng sẽ có các phần cơ bản để đảm bảo yêu cầu của đề tài như phần Mở đầu, mục lục, phần nội dung, phần kết luận, phụ lục,…Chính đề cương này, bạn cũng có thể sử dụng làm kiến thức nền để làm slide luận văn tốt nghiệp kế toán hay slide bảo vệ luận văn tốt nghiệp kế toán trong các buổi bảo vệ luận án của mình nhé. Do đó, một số lưu ý cho đề cương như sau:

 • Đề cương cần được trình bày theo một trình tự logic nhất
 • Từng nội dung của đề cương cần được viết ngắn gọn và khoa học nhất
 • Sử dụng các từ ngữ, thuật ngữ một cách nhất quán và phù hợp nhất
 • Hình thức trình bày đúng quy định, từ kích thước, kiểu chữ, căn lề, font chữ trong từng mục,…
 • Hạn chế tối đa viết tắt trong đề cương và trong cả nội dung bài luận văn, cả tên đề tài, mục hay tiểu mục.

2. Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ kế toán

Dưới đây, bạn sẽ tham khảo một mẫu đề cương luận văn thạc sĩ kế toán đề tài “Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại công ty cổ phần ABC” để tham khảo nhé.

ĐỀ CƯƠNG

LỜI MỞ ĐẦU

Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

1.1. Tổng quan về kế toán quản trị và báo cáo kế toán quản trị

1.1.1. Khái niệm

1.1.2. Vai trò của báo cáo kế toán quản trị

1.1.2.1.Vai trò của báo cáo kế toán quản trị đối với việc lập kế hoạch.

1.1.2.2.Vai trò của báo cáo kế toán quản trị đối với việc kiểm soát

1.1.2.3. Vai trò của báo cáo kế toán quản trị đối với việc ra quyết định

1.1.3. Tác dụng của báo cáo kế toán quản trị

1.2. Nhu cầu thông tin kế toán của nhà quản trị

1.3. Hệ thống báo cáo kế toán quản trị trong doanh nghiệp

1.3.1. Hệ thống dự toán sản xuất kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp

1.3.1.1. Khái niệm và ý nghĩa của dự toán sản xuất kinh doanh

1.3.1.2. Căn cứ để lập dự toán sản xuất kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp

1.3.1.3. Hệ thống báo cáo dự toán

1.3.2. Báo cáo tình hình thực hiện

1.3.2.1. Báo cáo sản xuất

1.3.2.2. Báo cáo giá thành

1.3.2.3. Phiếu tính giá thành công việc

1.3.2.4. Báo cáo tình hình sử dụng lao động và năng suất lao động

1.3.2.5. Báo cáo tiến độ sản xuất

1.3.2.6. Báo cáo tình hình biến động nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa

1.3.2.7. Báo cáo dự báo vật tư theo kế hoạch sản xuất, kinh doanh

1.3.2.8. Báo cáo bán hàng

1.3.2.9. Báo cáo theo dõi chi tiết các khoản nợ phải trả, nợ phải thu

1.3.2.10. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

1.3.3. Báo cáo phân tích

1.3.3.1. Báo cáo phân tích tình hình tài chính của công ty

1.3.3.2. Báo cáo kiểm soát chi phí

1.3.3.3. Báo cáo kiểm soát giá thành( sản phẩm, dịch vụ, xí nghiệp)

1.3.3.4. Báo cáo kiểm soát doanh thu

1.3.3.5. Báo cáo kiểm soát lợi nhuận

1.3.3.6. Báo cáo thành quả quản lý theo trung tâm chi phí

1.3.3.7. Báo cáo thành quả quản lý theo trung tâm doanh thu

1.3.3.8. Báo cáo thành quả quản lý theo trung tâm lợi nhuận

1.3.3.9. Báo cáo phục vụ cho việc ra quyết định

Chương 2: THỰC TRẠNG VẬN DỤNG BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ABC

2.1. Tổng quan về công ty cổ phần ABC

2.1.1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần

2.1.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần ABC

2.1.3. Công tác tổ chức kế toán của công ty cổ phần ABC

2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán

2.1.3.2. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán

2.1.3.3. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty

2.1.3.4. Hình thức sổ kế toán và đặc điểm tổ chức chứng từ

2.1.3.5. Hệ thống tài khoản

2.1.4. Quy trình xử lý và lập báo cáo

2.1.4.1. Quy trình xử lý bằng máy

2.1.4.2. Quy trình xử lý thủ công

2.2. Thực trạng vận dụng báo cáo kế toán quản trị tại Công ty cổ phần May 10

2.2.1. Nhu cầu thông tin về báo cáo kế toán quản trị tại công ty cổ phần May 10

2.2.2. Thực trạng hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại Công ty cổ phần May 10

2.2.2.1. Hệ thống báo cáo dự toán sản xuất kinh doanh hàng năm của công ty

2.2.2.2. Báo cáo tình hình thực hiện

2.2.2.3. Báo cáo phân tích

2.3. Đánh giá hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại công ty cổ phần ABC

2.3.1. Đánh giá tổng quát

2.3.2. Ưu điểm

2.3.3. Những vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân

2.3.3.1. Hệ thống báo cáo dự toán

2.3.3.2. Hệ thống báo cáo tình hình thực hiện

2.3.3.2. Hệ thống báo cáo phân tích

Chương 3: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ABC

3.1. Mục tiêu

3.2. Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại công ty cổ phần ABC

3.2.1. Hoàn thiện hệ thống dự toán của công ty

3.2.2. Hoàn thiện hệ thống báo cáo tình hình thực hiện

3.2.3. Hoàn thiện hệ thống báo cáo phân tích

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

3. Hình thức đề cương và bảo vệ đề cương thạc sĩ kế toán

3.1. Hình thức đề cương luận văn thạc sĩ kế toán

Độ dày của đề cương khoảng 15 - 20 trang giấy A4, trong đó:

 • Có 3 nội dung chính: Phần mở đầu, nội dung chính, kết luận.
 • Tổng quan tài liệu và cơ sở lý thuyết khoảng 4 - 6 trang
 • Phương pháp nghiên cứu khoảng 3-5 trang
 • Tài liệu tham khảo khoảng 1 trang
 • Trình bày đề cương rõ ràng, mạch lạc, logic
 • Soạn thảo văn bản: Font chữ Times New Roman; size 13; dãn dòng 1,5 lines; lề trên 3,5cm; lề dưới 3cm; lề trái 3,5cm; lề phải 2cm; số trang đánh ở giữa, phía trên đầu trang giấy.
 • Không có Header và Footer.
 • Không yêu cầu có phụ lục.
 • Ghi tiểu mục theo quy định.
 • Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ phải gắn với số mục.
 • Không lạm dụng viết tắt trong đề cương.
 • Trích dẫn và ghi tài liệu tham khảo đúng quy định.

3.2. Bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ kế toán

Để bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ kế toán thành công, các bạn học viên nên hiểu thật kỹ nội dung mình cần trình bày và chuẩn bị trước những câu hỏi phản biện có thể được hỏi từ hội đồng chấm điểm. Tốt nhất là nên chuẩn bị bài báo cáo tóm tắt dự định đề cương nghiên cứu bằng Powerpoint với thời gian khoảng 15 phút, trong đó: học viên trình bày trước hội đồng trong vòng 5 phút, sau đó hội đồng sẽ trao đổi với học viên khoảng 10 phút.

4. Giới thiệu 25 đề tài luận văn thạc sĩ kế toán

 1. Kế toán chi phí và giá thành sản xuất bê tông tươi tại Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà
 2. Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Công nghệ Điều khiển và Tự động Hóa
 3. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đại Kim
 4. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Thiết bị và Vật liệu xây dựng Hancorp
 5. Kế toán trách nhiệm tại tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội - MIC
 6. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty cổ phần Thạch bàn Viglacera
 7. Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính với việc tăng cường quản lý tài chính tại Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel
 8. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong công ty cổ phần trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 9. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường quản lý tài chính tại Tổng công ty Khai thác Cảng hàng không Miền Bắc
 10. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức phi chính phủ CARE quốc tế tại Việt Nam
 11. Kiểm toán nội bộ báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành với việc tăng cường kiểm soát nội bộ và nâng cao hiệu quả quản lý ở Công ty Viễn thông liên tỉnh
 12. Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tại các doanh nghiệp sản xuất dây và cáp điện Việt Nam
 13. Phân tích năng lực tài chính tại Công ty TNHH dịch vụ và thương mại nội thất Mai Vân
 14. Phân tích công tác tổ chức hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp ở bệnh viện Nhi Trung ương.
 15. Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong đơn vị hành chính sự nghiệp cục thống kê tỉnh Tiền Giang.
 16. Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Công nghệ Điều khiển và Tự động hóa.
 17. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết toán vốn đầu tư dự án với việc tăng cường kiểm soát nội bộ, nâng cao hiệu quả quản lý tại Công ty Samsung Electronics Việt Nam.
 18. Hoàn thiện kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam thực hiện tại các doanh nghiệp sản xuất.
 19. Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất rượu.
 20. Hoàn thiện công tác kiểm toán hàng tồn kho của các doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ tại thành phố Bình Dương.
 21. Hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận trong công ty trách nhiệm hữu hạn Pouyuen Việt Nam.
 22. Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty cổ phần Phong Phú.
 23. Hoàn thiện kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận trong công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội.
 24. Phân tích báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Bibica.
 25. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong hoạt động Huy động vốn của Ngân hàng cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh An Giang.

Tải Luận Văn hy vọng rằng, với những gợi ý về đề cương luận văn thạc sĩ kế toán, cùng các hướng dẫn để có một luận văn hoàn chỉnh như trên chính là nguồn động lực tốt nhất để các bạn hoàn thành bài luận sắp tới của mình.

Mong chúc bạn đạt kết quả cao trong bài luận sắp tới!

Nguồn: tailuanvan.com

nhận ngay bộ tài liệu tham khảo phù hợp nhất với bạn

Hotline: 0912 309 689
Đinh Hà Uyên Thư Bạn hãy tham khảo website https://tailuanvan.com để rõ hơn công việc của tôi nhé !
Bình luận đánh giá
Đánh giá

Chat với chúng tôi qua zalo